ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวัดการไหลของเครื่องวัด Flow meter มีอะไรบ้าง

เครื่องวัด Flow meter

วันนี้ PICO จะมาอธิบายเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวัดการไหลของเครื่องวัด Flow meter ว่ามีอะไรบ้าง เพื่อที่เวลาที่เราใช้งานเครื่องวัด flow meter เราจะสามารถวิเคราะห์ และ คำนวณผลได้อย่างแม่นยำ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ มีดังนี้ 

  1. อุณหภูมิ (Temperature) 

อย่างแรกเลยคือ อุณหภูมิ เพราะผลจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของของไหล ซึ่งเกิดมาจากการแลกเปลี่ยนความร้อน หรือความเย็นในขณะเคลื่อนที่นั้น จะมีผลทำให้ค่าความหนืด ความหนาแน่น หรือตัวแปรอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในของไหลที่มีสถานะเป็นของเหลว Liquid นั้นค่าเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงน้อย ซึ่งบางครั้งก็จะถือว่าไม่เปลี่ยนแปลง แต่สำหรับของไหลที่มีสถานะเป็นไอ (Vapor) นั้นจะมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหล ซึ่งจำเป็นต้องมีการวัดค่าของอุณหภูมิ เพื่อนำมาเป็นค่าชดเชยในการวัด

  1. ความดัน (Pressure) 

ต่อมาคือ ความดัน จะเป็นตัวอย่างอิงในการวัดค่าการวัดอัตราการไหลของปริมาตร ซึ่งจะนิยมระบุไว้ในกรณีที่การวัดนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้ความดันบรรยากาศ ซึ่งมีค่า = 14.695949 Psia และอุณหภูมิ 60∘F เช่น ถ้าวัดค่าอัตราการไหลของอากาศได้ 20 CMF จะหมายความว่า ณ ขณะนั้นวัดค่าอัตราการไหลได้ 20 CMF ที่อุณหภูมิ 60∘F ความดัน 14.7 Psia

  1. ความหนืด (Viscosity) หรือ ค่าแรงต้านการไหลของของไหล 

เป็นสมบัติเฉพาะตัวของของไหลต่าง ๆ โดยถ้าค่าความหนืดมีค่าสูงจะต้องใช้ค่าความต่างของแรงดันมากเพื่อให้ของไหลนั้นเคลื่อนที่ โดยค่าความหนืดสามารถหาได้จากค่า แรงเค้นเฉือนต่ออัตราเฉือน

  1. ความหนาแน่น (Density) 

อัตราส่วนระหว่างปริมาณของมวลสารต่อหน่วยปริมาตร ซึงเป็นสมบัติทางกายภาพของวัสดุ โดยน้ำที่อุณหภูมิ 0∘C ภายใต้ความดันบรรยากาศ 14.7 Psia นั้น จะมีค่าความหนาแน่นอยู่ที่ 999.845 kg/m3

  1. ความอัดตัวได้ (Compressibility) 

เป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาตรต่อความดัน โดยเมื่อมีการให้ความดันที่ของไหลแล้ว ปริมาตรของของไหลมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยสำหรับของไหลที่เป็นของเหลว Liquid นั้น การเปลี่ยนแปลงปริมาตรต่อความดันนั้นมีค่าน้อย จึงไม่ค่อยนำมาคิดถ้าความดันที่เกิดขึ้นไม่สูงมากนั้น แต่สำหรับของไหลที่เป็นไอ Vapor แล้วความดันจะมีผลต่อปริมาตรเป็นอย่างยิ่ง จึ่งจำเป็นต้องนำค่าความดันมาคิดด้วย 

  1. แรงตึงผิว (Surface Tension) 

เป็นค่าแรงต้านที่ผิวหน้าของของเหลว ซึ่งเป็นแรงที่ใช้ยึดเกาะติดระหว่างพื้นผิวของโมเลกุล โดยถ้าของไหลที่มีแรงตึงผิวสูง จะมีแรงเกาะติดระหว่างโมเลกุลมาก ค่าแรงตึงผิวของของไหลจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากความร้อนจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลลดลง เป็นผลทำให้ค่าแรงตึงผิวของของไหลจะลดลง โดยของไหลที่มีแรงตึงผิวน้อยจะทำให้ไหลได้ดีกว่าของไหลที่มีแรงตึงผิวสูงภายใต้ความดันเท่ากัน

ดังนั้นก่อนอ่านค่าเครื่องวัด flow meter อย่าลืมสังเกตปัจจัยที่เป็นตัวแปรเหล่านี้ และ คำนวณทดแทนไปเพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำ และ ถูกต้อง ส่วนใครที่สนใจสินค้าในกลุ่มเครื่องวัด Flow meter หรือ สินค้าด้านงานอุตสาหกรรม และ ห้องแล็ปอื่น ๆ ก็สามารถเข้ามาเลือกดู เลือกซื้อได้ที่ https://www.pico.co.th/ ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทางด้านอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย